In de spotlight

Nog meer ventileren dan vandaag?

Geplaatst: donderdag 12 december 2013

In een grootschalige meetcampagne werden voor het eerst gegevens op grote schaal verzameld over de kwaliteit van de binnenlucht in 450 Vlaamse klachtenvrije woningen. De resultaten werden donderdag jl. voorgesteld op een workshop ‘Binnenmilieu Vlaanderen’ aan beleidsmakers, onderzoekers, bouwprofessionelen en geïnteresseerden. De gemeten concentraties van verontreinigende stoffen liggen in de meeste woningen voldoende laag zodat er geen probleem verwacht wordt voor de gezondheid van de bewoners. In een aantal woningen zijn wel verhoogde concentraties van bepaalde vervuilende stoffen gemeten, bijvoorbeeld na verbouwingswerken, maar meestal kan dat verholpen worden door tijdelijk beter te ventileren en te verluchten. Er is ook een verband aangetoond tussen de afstand van de woning tot de straat en het voorkomen van vervuilende stoffen. Ook in woningen in stedelijk gebied waren deze waarden hoger dan in meer landelijke gebieden.

Over de meting

Gedurende 5 jaar werden een aantal vervuilende stoffen in de binnenlucht gemeten in 450 Vlaamse woningen. Het gaat om woningen waar mensen geen gezondheidsklachten hadden door het binnenmilieu. Volgende parameters werden gemeten:

vluchtige organische stoffen,
formaldehyde, acetaldehyde,
CO2,
relatieve vochtigheid,
temperatuur en tocht.
De bewoners vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun levensstijl en over mogelijke vervuilende bronnen.

De meetcampagne werd uitgevoerd door de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie NO2 daalt naarmate de woning verder ligt van de dichtst bijgelegen drukke weg. Ook het gebruik van een gasfornuis, kan een aanvullende verhoging van NO2 in de woonkamer veroorzaken. Het gebruik van een dampkap is dus belangrijk.

De totale hoeveelheid aldehyden blijkt verhoogd te zijn in woningen waarin recente verbouwings- of verfraaingswerken plaatsvonden.

Naast deze grootschalige campagne in woningen zonder gezondheidsklachten, werden ook metingen uitgevoerd in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben ten gevolge van het binnenmilieu. Daaruit blijkt dat ademhalingsklachten het meest voorkomen. Vluchtige organische stoffen en aldehyden zijn de polluenten die het meest frequent gemeten werden in deze klachtenwoningen. Renovaties en veranderingen in de woninginrichting worden regelmatig in verband gebracht met deze gezondheidsklachten.

CO2 is een parameter die gebruikt wordt om de ventilatiegraad in de woning na te gaan. In de meeste woningen werden op bepaalde tijdstippen verhoogde waarden gemeten. Dat betekent dat er nog meer geventileerd en verlucht moet worden.

Algemeen kan gesteld worden dat de richtwaarden uit het Vlaams Binnenmilieubesluit in de meeste woningen worden gehaald, ook al zijn ze vaak ambitieuzer dan deze in andere EU lidstaten of regio’s.
De resultaten zullen gebruikt worden om de kwaliteitsnormen opgenomen in het Vlaams Binnenmilieubesluit kritisch te evalueren en eventueel aan te passen. Metingen in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben door een slechte binnenlucht kunnen nu vergeleken worden met de resultaten van een gemiddelde Vlaamse woning.